Abp Michalik: lustracja duchownych nie jest zadaniem Kościoła

KAI: Jaka jest opinia Księdza Arcybiskupa na temat lustracji w Polsce?

– Problem lustracji ma dwa aspekty: polityczny i moralny. Na temat tego pierwszego nie chciałbym się wypowiadać, bo każde z ugrupowań politycznych wykorzystuje problematykę lustracyjną do własnych celów. Skupię się więc na aspekcie moralnym.
Podstawowym motywem podjęcia lustracji powinno być pragnienie uzdrowienia społecznego, uczciwe odcięcie się od okresu ideologii kłamstwa i przemocy, poprzez autentyczne dążenie do poznania prawdy. Prawda ta musi być solidnie, wszechstronnie rozeznana i ukazywana w miłości, aby nie zniszczyć drugiego człowieka, ale pomóc mu udźwignąć jej ciężar. Bardzo ważne jest, aby lustracja umożliwiła danej osobie wyjście z zagubienia, naprawienie krzywd wyrządzonych innym, bo to jest potrzebne zarówno temu, kto krzywdził jaki i temu, kogo skrzywdzono. Nie można jednak odchodzić od zasady moralnej odpowiedzialności za czyny, czyli od prawdy o nas samych, bowiem jeśli zakwestionuje się fakty, to można wszystko zakwestionować. Zazwyczaj praktykę manipulowania prawdą stosują ludzie preferujący w sprawowaniu władzy przemoc, przekupstwo lub inne naciski.
Trzeba też dobrze rozeznać wszystkie okoliczności, np. czy dany człowiek był tylko „małym zajączkiem” czy „lwem”, który ma wiele spraw na sumieniu; czy kierowała nim zła wola, czy też donosił, bo był słaby i został złamany. Nie wolno nam też odmawiać takiemu człowiekowi prawa do obrony.
Lustrację rozumiem jako pragnienie i potrzebę ujawnienia najpierw architektów struktur zła, zdemaskowanie uzdrawiające całe życie społeczne i to nie żeby karać, więzić czy zabijać moralnie, ale żeby pomóc wyplątać się z dawnych i ewentualnych nowych uwikłań. Aby wskazać, że nie trzeba budować nowych, kłamliwych systemów, aby zasłonić dawne, ale wystarczy prosta droga stanąć w prawdzie, czyli uznać zło własnego życia, wziąć konsekwentną odpowiedzialność za własne czyny, nawrócić się i żyć uczciwie.

KAI: Jako główny cel lustracji wskazuje Ksiądz Arcybiskup ujawnienie prawdy. Czy to ujawnienie powinno wiązać się z jakimiś konsekwencjami w zależności od stopnia winy?

– Na pewno są niektóre tak ciężkie przestępstwa, że nie można wobec ich sprawcy nie wyciągnąć konsekwencji. Zbrodniarze hitlerowscy zostali słusznie osądzeni w Norymberdze. Ale jest tu tak wiele różnych sytuacji, że każdy przypadek trzeba traktować oddzielnie, a nie stosować jakiś jeden schemat. Odpowiedzialność za przypadkowe zabójstwo i za popełnione z premedytacją jest różna, tak samo różne powinny być konsekwencje wobec osób w sposób niemoralny współpracujących ze służbami bezpieczeństwa PRL albo innymi służbami zła z „zagranicy” – w zależności od stopnia ich winy. Na pewno samo ich ujawnienie spowoduje konsekwencje społeczne i polityczne. Konsekwencją jest z pewnością wstyd, czy odwołanie z jakiegoś stanowiska. A jednocześnie nie zapominajmy, że lustracja może dać konkretnemu człowiekowi szansę na odrodzenie. Z Piotra zapierającego się Jezusa wyrósł przecież męczennik. Podobnie było ze św. Pawłem, który przed nawróceniem był związany z aparatem represji i prześladował chrześcijan.

KAI: Często w debacie publicznej pojawia się postulat powszechnego przebaczenia osobom, które współpracowały ze służbami bezpieczeństwa PRL. Jaka jest opinia Księdza Arcybiskupa na temat takiej propozycji?

– Jestem przeciwny zmuszaniu ludzi do przyjęcia przebaczenia bez oznak skruchy, czyli wyznania i uznania zła komuś wyrządzonego. Jestem też przeciwny rzucaniu słów pustych, a tak jest w przypadku hasła „powszechne przebaczenie”. Jak można bowiem wybaczyć człowiekowi, który nie żałuje za popełnione zło, i który o to przebaczenie wcale nie prosi. To byłoby co najmniej dziwne. Wiemy, że Chrystus gotów jest przebaczyć człowiekowi najcięższe grzechy, ale sam człowiek niekiedy tworzy barierę, zamykając się na przebaczenie. Także i w naszym wypadku zamiast z góry lansować hasło „przebaczam”, powinniśmy przede wszystkim pomóc tym ludziom zrozumieć, że popełnili zło, pomóc im wyjść z sytuacji wewnętrznego zakłamania i wskazać właściwe kryteria działania. Co z tego, że im przebaczymy, jeśli oni nadal będą tkwić w kłamstwie, współpracować ze złem. Może wtedy nawet utwierdzamy ich w złu, akceptujemy zakłamanie sumienia. Z perspektywy moralnej lustracja może być bardzo przydatna dla oczyszczenia życia społecznego w Polsce, dla uzdrowienia jakiejś części Polaków, którzy podjęli ongiś współpracę z zakłamanym, a niekiedy nawet ze zbrodniczym systemem. Proces lustracji powinien prowadzić człowieka do pokory, ale pokora jest łaską, która daje odwagę do rozpoczęcia nowego życia.
Oczywiście indywidualnie mogę i mam prawo wybaczyć temu, kto bezpośrednio wyrządził mi krzywdę. Jan Paweł II przebaczył Ali Agcy, który wcale o to nie prosił, ale to nie ma nic wspólnego z powszechnym darowaniem win.

KAI: Jaka jest opinia Księdza Arcybiskupa na temat lustracji osób duchownych?

– Osoby duchowne nie mogą tu pretendować do przywilejów, powinny być poddane temu samemu prawu, jak każdy obywatel. Ludzie Kościoła zdrowieją i chorują razem z narodem i to jest siła Kościoła. Duchowni nie pochodzą z astralnych planet, lecz z polskich rodzin, kształtują się w takich samych warunkach jak wszyscy. Dlatego w kwestii lustracji wobec ludzi Kościoła nie można stosować szczególnych kryteriów. Kłamstwo, czy zło ze strony duchownego wymaga takiej samej odpowiedzialności jak innych ludzi, a nawet trzeba takie zachowania oceniać surowej, bo jednak w tamtym okresie duchowni mieli większy margines niezależności materialnej przy jednakowym a niekiedy większym ograniczeniu ich wolności. Z drugiej strony byliśmy bardziej śledzeni i szykanowani niż inne grupy społeczne, bo każdy duchowny miał, poczynając od wstąpienia do seminarium, swoją „teczkę” w UB i człowieka agenta, który go śledził.

KAI: A jak taka lustracja osób duchownych powinna przebiegać? Czy Kościół powinien dokonać jakiejś autolustracji?

– Jestem przeciwny szukaniu specjalnych sposobów lustracji osób duchownych. Zakonnicy i księża zawsze odpowiadali za swoje czyny na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Obowiązują nas te same prawa, nie mamy przecież jakiego innego kodeksu drogowego dla duchownych.

KAI: Nie obawia się Ksiądz Arcybiskup tzw. dzikiej lustracji, czyli ujawniania nazwisk księży tajnych współpracowników przez wrogów Kościoła? Może Kościół powinien przejąć tu inicjatywę?
Kościół nie ma jakichś wyimaginowanych wrogów, wszystkim głosi prawdę o grzechu i zbawieniu, a tak naprawdę nawet czyniąc zło, prześladując, nie można Mu zaszkodzić. Owszem, widząc, że dzisiaj z duchownych zechce się zrobić „kozła ofiarnego” możemy domagać się, aby procedury lustracyjne wobec zakonników i księży były bardziej zobiektywizowane, aby zajmowali się tym historycy znający uwarunkowania poprzedniego okresu.
Nie powinniśmy jednak dążyć do rozwiązania kwestii lustracji w swoim własnym gronie, wewnątrz Kościoła. Kościół stanowią wszyscy ochrzczeni, także ci, którzy prześladowali duchownych, musimy myśleć także i o ich zbawieniu.

KAI: Jednak wierni oczekują od duchownych najwyższych standardów moralnych w każdej sytuacji. Jeśli więc mówimy o lustracji jako procesie oczyszczania moralnego Polski to czy Kościół nie powinien dać tu przykładu, który pociągnąłby inne środowiska? Nie chodzi więc o przywilej, ale wręcz przeciwnie.

Cały naród oczekuje dziś na ujawnienie tych, którzy montowali system śledzenia i donoszenia na znajomych i bliskich, to oni tworzyli sieć zastraszenia, zakłamania i lęku. Tajni współpracownicy na poziomie gminy, szkoły, parafii czy sąsiedztwa są ich ofiarami, które niekiedy, niestety, swoją złą „gorliwością”, także szkodziły ludziom i Kościołowi. Dzisiaj trzeba pamiętać o wszystkich z troską o dobro wspólne, ale i z wyrozumiałością wobec słabości ludzkiej.
Dla mnie Kościół to wszyscy ludzie ochrzczeni, nie tylko duchowni. Nie jest więc zadaniem hierarchii robienie sensacji z tego, że wykryje parafianina „X”, który donosił na księdza, albo wykryje donosiciela księdza „Y” i ogłosi ten fakt publicznie. Kościół w sprawie lustracji musi wypełnić swoje zadania duszpasterskie, niezależnie czy lustrowany jest świecki czy duchowny członek Kościoła.
Pierwszą lustracją, którą realizuje jest spowiedź i związane z nią warunki sakramentu pokuty. Jest to lustracja wewnętrzna, która prowadzi do podźwignięcia się z grzechu. Natomiast Kościół nie ma żadnych sankcji prawnych, aby przeprowadzać lustrację w sensie prawa świeckiego. Mamy urządzić Kościołowi samobiczowanie, przecież to absurd.

KAI: Nie chodzi to o samobiczowanie, lecz o uprzedzanie ewentualnych ataków, które mogą bardzo poważnie osłabić Kościół. Gdyby na przykład zakon dominikański parę lat wcześniej powołał komisję, która przebadałaby zasoby IPN na jego temat, być może udałoby się uniknąć skandalu związanego z o. Konradem Hejmo. Czy nie byłoby lepiej dla Kościoła, gdyby biskupi powołali w diecezjach specjalne komisje dla poznania zasobów IPN na temat danej diecezji? Zresztą kilku biskupów podjęło już takie decyzje.

– Mam zaufanie do zdrowego sensu moralnego w człowieku. Z uwagą obserwuję nieufność ludzi do komunistów w latach powojennych i do nowych opcji liberalnych i ideologicznych, które pojawiły się ostatnio. Ważne na dziś jest to, aby pogłębić i umocnić człowieczeństwo w człowieku.
Kościół boleje nie tylko nad grzechem jakiegoś zakonnika, księdza, czy biskupa, ale boleje też nad grzechem każdego wiernego. Gdybyśmy nawet powołali specjalne komisje do lustracji ludzi szkodzących Kościołowi w okresie PRL, to przecież nie mamy możliwości wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji. Do tego dochodzi sprawa zasobów IPN. Kto zagwarantuje, że po badaniu tych zasobów na temat Kościoła nagle gdzieś nie pojawią się (a wiemy, że się pojawią!) jakieś nowe materiały? Czy wówczas będziemy całą procedurę rozpoczynać od początku?
Co do ujawniania księży – tajnych współpracowników, to zło nie leży w tym, że dojdzie z tego powodu do jakiegoś skandalu, lecz w tym, że zło zostało popełnione i nie jest naprawione. Ochrona Kościoła przed ewentualnymi atakami poprzez autolustrację jest pozorna. Kościół na takich upokorzeniach nie straci, pokora jest nam potrzebna, aby zbliżyć się do Boga i do każdego człowieka.

KAI: A czy nie uważa Ksiądz Arcybiskup, że biskup diecezjalny jest w sposób szczególny odpowiedzialny za swoich duchownych wobec wiernych? Mówił Ksiądz Arcybiskup o potrzebie odkrywania prawdy, która oczyszcza. Czy więc na biskupie diecezjalnym nie spoczywa szczególny obowiązek odkrywania tej prawdy w stosunku do swoich księży?

– Nie uważam, żeby na mnie jako biskupie diecezjalnym spoczywał szczególny obowiązek zlustrowania moich księży. Moim zadaniem jest zaufać księżom, pomagać im zbawić siebie i ludzi. Zwracać uwagę, nawet wyciągać konsekwencje w wypadku koniecznym, ale nie mogę mieć większego zaufania do urzędów państwowych niż do księży. W historii Kościoła mamy przykłady takiego sposobu myślenia: jest to chęć „małżeństwa ołtarza z mieczem”. Na takie podejście się nie zgadzam.

KAI: A jeśli jakiś kapłan był tajnym współpracownikiem SB i ewidentnie szkodził Kościołowi, to czy według Księdza Arcybiskupa może obecnie pełnić jakąś funkcję w Kościele np. kanclerza kurii czy formatora przyszłych księży?

– Oczywiście, że nie. Natomiast Kościół nie może posługiwać się komisją śledczą, aby weryfikować swoich członków. Wówczas dojdziemy do absurdalnej sytuacji weryfikowania penitentów, którzy przychodzą do spowiedzi. Kościół to nie tylko ksiądz, lecz także zwykli wierni. Jeśli nieuczciwość popełnił jakiś członek Kościoła, niezależnie czy to jest duchowny czy świecki, to on zna drogę naprawy zła. Jeśli przewinienie jakiegoś księdza zostanie upublicznione, to niech biskup, czy przełożony zakonny podejmą wobec niego odpowiednie, publiczne kroki.

KAI: Poprzednik Księdza Arcybiskupa, abp Ignacy Tokarczuk był uważany przez komunistów za wroga numer jeden i poddawany był pewnie szczególnej inwigilacji, wiadomo, że w jego otoczeniu SB miała wielu agentów. Niektórzy z tych ludzi żyją do dziś i być może pełnią jakieś odpowiedzialne funkcje? Co w takim przypadku należałoby zrobić?

– Agent ujawniony przestaje być agentem i dlatego nie trzeba ukrywać prawdy ani odkładać jej ujawnienia. Po ujawnieniu przyjdzie czas na rozważenie konkretnego przypadku.Ja z reguły ufam ludziom i nie wpadam w panikę wobec ludzkiej słabości. Natomiast jeśli oni czynią coś niewłaściwego i o tym wiem, to reaguję. Gdybym zaczął lustrować swoich księży spowodowałbym totalne podkopanie zaufania. Wtedy każdy byłby podejrzany.
Co do agentów w otoczeniu mojego poprzednika, to niektórzy z nich – świeccy – nawet nie wycofali się z takiej działalności, inni poszli do innych struktur zła, nawet działają publicznie. Prawo jednak ich chroni i ja nie mam żadnych możliwości rozliczenia, mam tylko nadzieję, że w takim człowieku obudzi się sumienie i na tym staram się skupić.

KAI: Jednak niektóre diecezje zapowiedziały powołanie specjalnych komisji do zbadania zasobów IPN na ich temat.

Bardzo dobrze. Niech badają. Widać, że biskupi różnią się w tej kwestii między sobą. To jest sprawa decyzji każdego biskupa diecezjalnego. Ja będę zajmował stanowisko jeśli zaistnieje potrzeba, jakaś sprawa stanie się publiczna, bo nie chcę z góry zakładać ciemnych kart w życiorysach moich księży. Jeśli któryś się skompromitował to samo ujawnienie będzie dla niego uzdrowieńcze, niech poniesie konsekwencje prawne, jeśli nadużycia dadzą ku temu podstawę. Jednak nie będę tworzył żadnych komisji badających moich współpracowników.

KAI: Prowincjał jezuitów o. Dariusz Kowalczyk sugeruje, że Konferencja Episkopatu Polski powinna uczynić symboliczny gest, np. wydać specjalny list, w którym zajmie stanowisko wobec okresu komunistycznego i m.in. przeprosi za duchownych, którzy współpracowali ze służbami bezpieczeństwa PRL. Takie listy wystosował Episkopat na Węgrzech i Słowacji. Co Ksiądz Arcybiskup myśli o takiej propozycji?

– Nie lubię słów pustych, chcę i powinienem przepraszać za moje zaniedbania oraz złe czyny. Mogę i pragnę ogłosić wobec wszystkich, że boleję nad złem, które wyrządzono komukolwiek w moim, naszym (Kościół to my) imieniu.
Nie sądzę, jednak, aby jakieś ogólne stwierdzenie, czy przeproszenie byłoby w tym momencie najbardziej potrzebne. To są zbyt bolesne sprawy. Żyją jeszcze ludzie, którzy ranili i którzy byli ich ofiarami. Według mnie trzeba doprowadzić do tego, aby ci, którzy krzywdzili innych przyznali się do zła i potrafili się z tego podźwignąć. Kościół musi przepraszać i upominać i dbać o zbawienie wszystkich swoich członków, nie tylko duchownych. To wszystko nie zabrania Ojcu Prowincjałowi przeprosić za swoich współbraci jeśli to uważa za potrzebne. Dzisiaj w Polsce każdy mówi i robi co uważa. Kościół musi przypomnieć o stosowaniu miar sprawiedliwości nie tylko wobec tajnych współpracowników na najniższym poziomie, którzy w pewnym stopniu byli i ofiarami, ale przypominać, że sprawiedliwość jest jedna także wobec architektów systemu, cieszących się ciągle przywilejem nietykalności.

KAI: Kościół nie boi się więc „dzikiej lustracji” i związanych z nią ewentualnych skandali?

– Nie, nie boimy się prawdy! „Dzikich lustracji” nie zdołamy powstrzymać, zwłaszcza, że nie są ani amatorskie ani przypadkowe. Nie uważam jednak, aby była potrzeba angażowania Kościoła w jakieś procedury lustracyjne. Nie mamy do tego odpowiednich środków i możliwości. Lustracja duchownych nie jest też zadaniem Kościoła. Ewentualne upokorzenia będą oczyszczające dla Kościoła i potwierdzą zasady, które głosimy.

Rozmawiali Bogumił Łoziński i Marcin Przeciszewski/ KAI

2017-12-16T16:40:19+00:00 29 maja 2005|Wywiad|