Intronizacja i lektura Pisma Świętego w rodzinie

Przemyśl, 11.11.2000 r. List pasterski dot. roli i miejsca Biblii w życiu rodzin z okazji rekolekcji, których celem była intronizacja Pisma Świętego w rodzinach Archidiecezji Przemyskiej.

Drodzy Bracia i Siostry!

Do każdej katolickiej rodziny tutejszej parafii kieruję ten list pasterski z okazji rekolekcji, których celem będzie intronizacja Pisma Świętego w rodzinach. Taka inicjatywa zrodziła się w naszym Kościele w Roku Wielkiego Jubileuszu i wpisuje się w pierwszy rok duszpasterski na przełomie tysiącleci. Poświęcony jest on dziełu ewangelizacji, której konkretnym przejawem będzie intronizacja Biblii w rodzinach i przystąpienie do jej lektury. W tym celu w każdej parafii naszej Archidiecezji odbędą się specjalne rekolekcje, których celem będzie bezpośrednie przygotowanie rodzin do dzieła intronizacji. W Waszej parafii takie rekolekcje odbędą się już w najbliższych dniach. Będzie to czas szczególnego nawiedzenia Boga w Jego Słowie.

Z medytacji Pisma świętego wyniknie z pewnością niemałe dobro duchowe dla każdej rodziny i dla naszej Ojczyzny, przeto z całego serca zachęcam do licznego udziału w najbliższych rekolekcjach. Zdaję sobie sprawę z trudności i problemów współczesnej polskiej rodziny. Równocześnie świadom jestem, że nigdy ich nie rozwiążemy, jeśli nie będzie-my budować naszego życia rodzinnego i społecznego na skale Słowa Bożego (por. Mt 7,24-27). Chcę więc zapukać do każdego domu Waszej parafii, by przekazać słowa pozdrowień i razem z wszystkimi domownikami zasiąść przy rodzinnym stole Słowa Bożego. Mimo różnych osobistych oporów, czy nawet obiektywnych trudności, zachęcam abyście zdobyli się na odwagę i zaufali Słowu, które ma w sobie moc zbawczą i zawsze jest skuteczne (por. Hbr 4,12). Niezależnie od indywidualnych doświadczeń każdej rodziny, chcę by nasza refleksja skupiła się na roli, jaką Biblia powinna odgrywać we wspólnocie domowego Kościoła.

Czytanie Pisma Świętego w rodzinie należy traktować jako szczególną formę kontaktu i związku z Chrystusem. Ilekroć czytamy Biblię w rodzinie, wtedy realizują się słowa Jezusa: Moją matką i moimi brać-mi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21).

Słowo Boże wprowadza w komunię z Jezusem Chrystusem i czy-ni nas Jego najbliższą rodziną. Rodzina, która zbiera się na czyta-nie Pisma Świętego, doświadcza pośród siebie żywej obecności zmartwychwstałego Pana. Rzeczywistością staje się wtedy Jego obietnica: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Obecność Chrystusa w Piśmie Świętym jest tak samo realna jak w przypadku Eucharystii. W nim spotykamy Chrystusa, podobnie jak w Eucharystii. Staje się to za sprawą Ducha Świętego, który przez wiarę wprowadza w głębię prawdy objawionej i pozwala na przyjęcie Chrystusa. Pod wpływem Ducha, Słowo Boże staje się żywe i aktywne w naszych sercach. Jest to szczególnie ważne, gdy przychodzi nam żyć w świecie negacji Boga, rozmytych zasad moralnych i masowego wy-stępowania przeciw prawu Bożemu. Rodzina chrześcijańska od wieków pełniła swą ważną rolę, a trzeba aby z całą odpowiedzialnością i dalej strzegła możliwości obcowania z Chrystusem w Słowie Bożym.

Taką możliwość przyniesie rodzinna medytacja biblijna. W jej prak-tykę wprowadzą Was rekolekcje. Po intronizacji Biblii trzeba będzie regularnie, przynajmniej co tydzień, gromadzić się na jej lekturę. Będzie ona najlepszym sposobem rodzinnej modlitwy. Nie bójmy się, że nie rozumiejąc wszystkiego w tekście, rozmijamy się z celem lektury. Nie chodzi w niej bowiem o produkowanie ekspertów biblijnych, ale ludzi modlitwy. Najważniejsze jest to, byśmy w postawie wiary i pokory słuchali tego, co nam chce powiedzieć Bóg. Przyjmując Słowo Boże sercem szlachetnym i dobrym (Łk 8,15), będziemy zdolni do modlitewnej odpowiedzi Bogu na Jego miłość. Z racji rodzinnej lektury Pisma Świętego indywidualna odpowiedź każdego stanie się modlitwą całej wspólnoty. Na jej korzyść zwraca uwagę Ojciec Święty, który naucza, że modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem (List do rodzin, n. 4).

Modlitewna odpowiedź na przyjęte Słowo Boże musi jednak zaowocować konkretnymi czynami życia. Zanim stanie się to w zwyczajnej codzienności, dokonuje się poprzez nawrócenie i wewnętrzną przemianę mocą przyjętego Słowa Bożego. Dzięki niemu rodzi się gotowość do życia w prawdzie, zdolność do ofiarnego życia dla drugich. Braterskie dzielenie się tymi owocami lektury biblijnej powoduje wspólne wzrastanie w wierze, inspiruje do życia chrześcijańskiego i wprowadzania Słowa Bożego w praktykę codziennego życia. W ten sposób rodzina staje się środowiskiem chrześcijańskiego życia, w którym realizuje się prośba Jezusa Chrystusa: Wytrwajcie w miłości mojej (J 15,9).

Czyż może być piękniejszy sposób na wychowanie młodego pokolenia? Jeżeli rodzice zadbają o to, by dom był przychylnym środowiskiem dla Słowa Bożego, wówczas Chrystus staje się Nauczycielem i Wychowawcą ich dzieci. Na tle żywej wiary i przykładu rodziców dzieci skutecznie i na trwałe nauczą się modlitwy i życia chrześcijańskiego.

Po przedstawieniu najważniejszych racji, które powinny skłaniać do rodzinnej lektury Pisma Świętego, jeszcze raz gorąco zachęcam rodziców do wprowadzenia tej praktyki do swego domu. Skorzystajmy z rekolekcji, które przygotują nas do intronizacji Biblii i jej dalszej lek-tury w naszych rodzinach. Niech utkwią nam w pamięci słowa św. Hieronima: Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa (KO 25).

Drogą do poznania Chrystusa niech będzie dla nas zalecana przez Kościół medytacja biblijna określana terminem „lectio divina” – Boże czytanie. Po zapoznaniu się z jej przebiegiem, zasiadajmy do systematycznej, rodzinnej medytacji. Praktykujmy ją w atmosferze głębokiej wiary i modlitwy. Przedmiotem tej rodzinnej lektury, zgodnie z rokiem liturgicznym, niech będzie niedzielny fragment Ewangelii. To właśnie do czytania Ewangelii gorąco zachęcał nas Ojciec Święty podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. W Pelplinie wypowiedział on znamienne słowa: Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie za-braknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwól-cie, by Chrystus mówił (6.06.1999 r.)

Oby jak najwięcej rodzin tutejszej parafii, posłusznych wezwaniu Ojca Świętego otworzyło swe domy na Świętą Ewangelię, przyjmując w niej Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Czy może być piękniejsze votum jubileuszu Wcielenia Syna Bożego? Czytanie Biblii w rodzi-nie nie zastąpi Eucharystii sprawowanej w parafialnym kościele, ale będzie budowaniem wspólnoty domowego Kościoła na Słowie Bożym. Taka budowla oprze się wszelkim niebezpieczeństwom, jakie niesie współczesna cywilizacja. Róbmy wszystko, by Pismo Święte miało w naszych rodzinach należne miejsce. Dokonując intronizacji Biblii, umieśćcie ją na specjalnym dla niej miejscu. Niech wszyscy widzą, że pośród tego, co posiadamy, Biblia jest dla nas jedynym i prawdziwym skarbem.

Propozycję intronizacji i lektury Pisma Świętego w rodzinach proszę przyjąć jako pomoc w głębszym poznaniu i umiłowaniu Jezusa Chrystusa. Będzie to również pomoc dla rodziny, by mogła być żywym środowiskiem wiary, zdolnym do religijnego wychowania nowych pokoleń. Tylko w takich rodzinach znajdzie oparcie Kościół i naród. Nie czekajmy na lepsze czasy, ale twórzmy je sami w oparciu o wiarę, trwajmy w Słowie Bożym i wprowadzajmy je w czyn, podejmując dzieło rodzinnej medytacji biblijnej.

Zdaję sobie sprawę, że otwiera się w naszej Archidiecezji długa droga pracy z Pismem świętym, która pod kierunkiem Duszpasterzy przyniesie dobre owoce. Na pewno nie odmówią wam swojej pomocy i wsparcia w tym dziele. Stworzy to okazję wspólnej modlitwy i współpracy w umacnianiu i przekazywaniu wiary.

Z serca, błogosławię wszystkim kapłanom, osobom zakonnym i świeckim na trud posługi Słowu Bożemu w rodzinach naszej Archidiecezji. Błogosławię każdej rodzinie podejmującej się intronizacji Biblii. W ten dzień wielkiego, rodzinnego święta chcę być z Wami, by Wam błogosławić i życzyć wielu wspaniałych owoców lektury Pisma Świętego. Dzielcie się Słowem Bożym w swoim domu, w sąsiedztwie, parafii, w miejscu pracy. W ten sposób dzieło intronizacji Biblii w rodzinach Archidiecezji będzie początkiem pogłębienia i umocnienia wiary Kościoła oraz wsparciem jego misji ewangelizacyjnej u progu trzeciego tysiąclecia.

Pozdrawiam Was wszystkich i błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Arcybiskup X Józef Michalik

2017-06-17T10:38:29+00:00 11 listopada 2000|List pasterski|