Jan Paweł II – Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, z wdzięcznym sercem modlimy się dziś do Ciebie na tej ziemi, po której chodził niegdyś św. Paweł. Narodom głosił on prawdę, że Bóg w Chrystusie jedna świat ze sobą (por. 2 Kor 5, 19). Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich ludzi, gdy wzywasz ich, by szli ścieżką pojednania i pokoju i byli miłosierni, jak Ty jesteś miłosierny.

Panie, Ty kierujesz słowa pokoju do swego ludu i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca (por. Ps 85 [84], 9). Modlimy się do Ciebie za ludy Bliskiego Wschodu. Pomóż im obalić mury wrogości i podziałów i budować wspólnie świat sprawiedliwy i solidarny.

Panie, Ty stwarzasz nowe niebo i nową ziemię (por. Iz 65, 17). Tobie zawierzamy młodych tej ziemi. W swych sercach tęsknią oni za jaśniejszą przyszłością; spraw, aby jeszcze mocniej pragnęli być ludźmi pokoju i zwiastunami nowej nadziei dla swoich narodów.

Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość wyrasta z ziemi (por. Iz 45, 8). Modlimy się za przywódców państwowych tego regionu, aby usilnie starali się zaspokoić słuszne pragnienia swoich narodów i uczyć młodzież dróg sprawiedliwości i pokoju. Natchnij ich, aby zabiegali ofiarnie o wspólne dobro, szanowali niezbywalną godność każdego człowieka i podstawowe prawa, których źródłem jest obraz i podobieństwo Stwórcy, wpisane w naturę każdej ludzkiej istoty. Modlimy się zwłaszcza za przywódców szlachetnej Syrii. Obdarz ich mądrością, dalekowzrocznością i wytrwałością; niech nigdy nie poddadzą się zniechęceniu, spełniając trudne zadanie budowy trwałego pokoju, jakiego pragnie gorąco ich naród.

Ojcze niebieski, w tym miejscu, które widziało nawrócenie apostoła Pawła, modlimy się za wszystkich, który wierzą w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kieruj ich krokami w prawdzie i miłości. Niech stanowią jedno, jak Ty jesteś jednym z Synem i Duchem Świętym. Niech dają świadectwo o pokoju, który przewyższa wszelki umysł (por. Flp 4, 7) i o światłości, która zwycięża mroki wrogości, grzechu i śmierci.

Panie nieba i ziemi, Stwórco jednej ludzkiej rodziny, modlimy się za wyznawców wszystkich religii. Niech szukają Twej woli w modlitwie i czystości serca; niech oddają Ci chwałę i wielbią Twoje święte Imię. Pomóż im odnaleźć w Tobie moc, która pozwoli im przezwyciężyć lęk i nieufność, wzrastać w przyjaźni i współistnieć w zgodzie.

Miłosierny Ojcze, niech wszyscy wierzący mają odwagę przebaczyć sobie nawzajem, aby zagoiły się rany przeszłości i dzisiaj nie były już przyczyną dalszych cierpień. Niech to nastąpi zwłaszcza w Ziemi Świętej, którą pobłogosławiłeś licznymi znakami swej Opatrzności i w której objawiłeś się jako Bóg miłości.

Matce Jezusa, błogosławionej Maryi Pannie, zawierzamy mieszkańców tego kraju, w którym niegdyś żył Jezus. Za Jej przykładem niech słuchają słowa Bożego i okazują szacunek i współczucie innym, zwłaszcza tym, którzy różnią się od nich. Niech starają się zachować jedność serc i umysłów, pracując dla świata, który będzie prawdziwym domem wszystkich narodów! Salam! Salam! Salam! Amen!

Jan Paweł II

Kunejtra, 7 maja 2001 r.

2018-05-17T12:32:07+00:00 17 maja 2018|Miscelanea|