„Jubileuszowy Rok Łaski”

List Pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent 1999 i Rok Jubileuszowy z dnia 29 listopada 1999 r.

Drodzy Bracia kapłani, Drodzy Bracia i Siostry,
w ten święty czas adwentu pragnę pozdrowić Was w imię Pana, Który był, Który jest i Który przyjdzie powtórnie na świat w dniu powszechnego zmartwychwstania.

Święty Karol Boromeusz, patron naszego Seminarium, napisał na temat adwentu w liście pasterskim do swoich diecezjan, że: Kościół co roku rozważa tę tajemnicę, upominając abyśmy nieustannie odnawiali w sobie pamiątkę tak wielkiej miłości Boga nam okazywanej. Chrystus raz jeden przyszedł na świat w ludzkim ciele, ale gotowy jest przyjść do nas w każdej chwili i o każdej godzinie, jeśli tylko usuniemy przed Nim wszelkie przeszkody, i wtedy zamieszka duchowo w naszych sercach przynosząc nam obfitość łask (Liturgia godzin, t. 1, s. 145).

1. Rok Jubileuszowy

Jan Paweł II wzbogacił tegoroczny adwent soborową myślą o potrzebie przygotowania Kościoła i świata na powtórne przyjście Pana, ogłaszając Wielki Jubileusz Roku 2000 od narodzenia Chrystusa. Tak. To już dwa tysiące lat upływa odkąd Boży Syn wszedł w historię ludzkości i każdego człowieka. Niech w roku jubileuszowym chrześcijanie raz jeszcze uświadomią sobie z wiarą i zdumieniem miłość Ojca, który Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente).

Rok jubileuszowy, to Rok Święty, który powinien być jednym nie-przerwanym hymnem uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego za Wcielenie Syna Bożego (Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium).

Poczynając od Bożego Narodzenia aż do Uroczystości Trzech Króli roku 2001 będzie można uzyskać odpust zupełny po spowiedzi i wyrzeczeniu się przywiązania do grzechu oraz modlitwie Ojcze nasz…, Wierzę w Boga… i modlitwie do NMP, w kościele stacyjnym, którymi w naszej archidiecezji są: Archikatedra Przemyska, Bazyliki w Jarosławiu (OO. Dominikanie), Leżajsku (OO. Bernardyni), Starej Wsi, Krośnie (Fara), Przeworsku (Fara) oraz sanktuaria: Borek Stary, Chłopice, Haczów, Hyżne, Jaśliska, Jodłówka, Kalwaria Pacławska, Łańcut – Fara, Polańczyk i Wielkie Oczy.

Papież polecił, aby Rok Święty rozpocząć od najbliższych świąt Bożego Narodzenia. W Przemyślu tuż przed pasterką wyruszy ze śpiewem kolęd krótka pielgrzymka z kościoła OO. Franciszkanów do Archikatedry, gdzie będą odczytane fragmenty Bulii Incarnationis mysterium, ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000. Przez drzwi Matki kościołów zostanie uroczyście wniesiona Księga Pisma świętego oraz figurka Bożego Dziecięcia, którą złożymy w przygotowanym żłóbku.

Podobny obrzęd należy zastosować we wszystkich kościołach parafialnych naszej Archidiecezji.

Niech w ciągu tego Roku Jubileuszowego nikt nie uchyla się od spotkania z miłosiernym Ojcem, który nie policzy nam grzechów, o ile za nie żałujemy (Iz 38).

Szczególnie potrzebnym dziś znakiem miłosierdzia Bożego jest miłość, otwierająca nasze oczy na potrzeby dzieci z rodzin osłabionych duchowo oraz ludzi żyjących w nędzy i zepchniętych na margines społeczny.

Papież nie zawahał się stwierdzić nawet, że dziś ludzkość zmaga się z nowymi formami niewolnictwa, bardziej podstępnymi niż znane w przeszłości (Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium, 12). Chrześcijanie pójdą na spotkanie wszelkich przejawów zła w zjednoczeniu z Chrystusem Odkupicielem, domagając się wierności Bożym prawom, w tym także prawom miłości codziennej, owocującej konkretnym czynem.

Kapłanów proszę, aby w tym roku usłużyli w sposób szczególny naszym wiernym. Będzie to czyn miłości ojcowskiej i posługa słowem prawdy zaczerpniętej z Ewangelii. Dzisiejsze społeczeństwo, zachwycone wieloma osiągnięciami naukowymi i technicznymi, przyjęło postawę krytycznej niezależności w stosunku do jakiegokolwiek autorytetu lub doktryny, zarówno świeckiej jak i religijnej. Z tego względu chrześcijańskie orędzie o zbawieniu, które zawsze pozostaje tajemnicą, winno być dogłębnie wyjaśnione oraz proponowane z miłością i przekonywającą siłą jaką odznaczała się pierwsza ewangelizacja (Kongregacja d.s. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel słowa., 1999, I, 1).


2. Nowy rok duszpasterski

Drodzy Bracia i Siostry,
kolejny rok duszpasterski, który rozpoczęliśmy w I niedzielę adwentu będzie dosyć intensywny w całym Kościele Powszechnym. Chciał-bym aby i nasza archidiecezja włączyła się w to wspólne przeżywanie wydarzeń duszpasterskich. Owiane one będą atmosferą radości, że Pan jest blisko ludzi wierzących i kochających Go szczerze. Emanuel – to przecież „Bóg z nami”. Dziękujmy przeto za łaskę wiary.

A wśród konkretnych wydarzeń najbliższego roku widzę:

a. – Synod Archidiecezji

Jego uchwały podpisane 1 stycznia roku 2000 powinniśmy poznać w zespołach synodalnych lub grupach do tego powołanych przez księdza proboszcza. Będzie to obowiązkiem wszystkich parafii. Dokumenty synodalne w edycji studyjnej przesłane zostaną w pierwszych tygodniach stycznia. Wydrukowaną i ostateczną ich wersję, każdy będzie mógł nabyć w księgarni diecezjalnej.

b.    W dniach od 14 do 17 września 2000 roku będą miały miejsce uroczystości metropolitalne z udziałem Episkopatu Polski w Przemyślu i Krośnie oraz w innych znaczniejszych ośrodkach. Tematem refleksji i modlitwy będzie: Posługa jednania i dialogu w prawdzie.

c.    – Do dzieł i stowarzyszeń prowadzących już systematyczną formację wiary na terenie archidiecezji dojdzie w przyszłym roku Uniwersytet Ludowy prowadzony przez Kościół. Jego celem będzie zjednoczenie rolników chrześcijańskich i podniesienie kultury religijnej wśród ludzi pracujących na roli i mieszkających na wsi. Inicjatywa ta, obok Akcji Katolickiej, budzi moją szczególną nadzieję. Jestem przekonany o jej żywotnej potrzebie, bo bez świadomej wiary i społecznego urobienia rolników Polska nie przemówi głosem wiary-godnym do narodu i nowej, jednoczącej się Europy.

Ludowy Uniwersytet Katolicki będzie prowadził wykłady w Maćkowicach, Jarosławiu, Łańcucie i Wzdowie. Zainteresowani tą formacją mogą w najbliższym czasie przesłać na piśmie zgłoszenie do Kurii lub bezpośrednio do duszpasterza rolników, którym aktualnie jest Ksiądz Proboszcz z Haczowa.

Księży proboszczów parafii wiejskich proszę o wskazanie 2-4 kandydatów zainteresowanych powyższą formą przygotowania do apostolstwa i pogłębiania nauki Kościoła.

d. – Kontynuowana będzie praca duszpasterstwa rodzin w Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej. Pragnieniem bowiem naszym jest, aby w każdej parafii był doradca (lub doradczyni) do spraw rodziny. Zatroskanie o życie poczęte i walka z mentalnością aborcyjną, jest stałą troską naszej posługi.

Od dwóch lat działa w Krośnie przy ul. Portiusa 4, Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, a w Przemyślu przy ul. Prądzyńskiego 8 otwarty został Dom Matki i Dziecka. Apeluję do wszystkich naszych diecezjan o zachowanie czystości przedmałżeńskiej, mając jednak na uwadze szczególne przypadki ludzkiej słabości, proszę lekarzy i całą służbę zdrowia, aby matkom stojącym przed trudną decyzją, pomagali w przyjęciu dziecka, które będzie mogło przyjść na świat i ewentualnie zostać adoptowane. Pomoc w tej sprawie można uzyskać w obydwu wyżej wspomnianych ośrodkach.

Przypominam, że ofiary składane na tacę w noc Bożego Narodzenia są w całej Polsce przeznaczone po połowie na pomoc dla diecezjalnych Domów Samotnej Matki oraz na dzieła charytatywne w parafii.

e. – Chciałbym także, aby widzialnym znakiem przeżywanego Roku Jubileuszowego mogły być szczególnie piękne, wykonane z brązu, drzwi do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Szerzej przedstawiłem tę sprawę księżom podczas kongregacji rejonowych.

3. W łączności z naszym Seminarium Duchownym

Pierwsza niedziela grudnia jest niedzielą jedności z Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W tym roku przebywa tu 178 alumnów z Archidiecezji oraz studiuje 26 braci bazylianów z Ukrainy.

Seminarium to serce diecezji, gdzie kleryk – student ma się na nowo narodzić jako człowiek wiary, przyjaciel Pana Jezusa i ludzi, pogłębiony w modlitwie, radosny w służbie dzieciom i młodzieży, szanujący wszystkich ale szczególnie wrażliwy na cierpienie chorych i starszych, a także zatroskany o losy Ojczyzny.

Odkrycie kapłańskiego powołania i pogłębienie go przez lata formacji seminaryjnej wymaga modlitwy i pomocy nas wszystkich, aby wysiłki wychowawców Pan umocnił swą łaską.

Od kilku lat w Seminarium naszym prowadzone są poważne prace remontowe. W tym roku wymieniono piece grzewcze i wreszcie klery-cy zdjęli zewnętrzne okrycia podczas przebywania w salach wykładowych.

Spore koszty remontów udaje się nam pokryć z ofiar naszych parafii oraz z pomocy zewnętrznej. Gorąco i serdecznie dziękuję za tę życzliwą pomoc. Wszystkich dobroczyńców wraz z alumnami Seminarium obejmujemy serdeczną modlitwą i niejednokrotnie ofiarowaną Mszą świętą.

Do niektórych parafii dotrą diakoni i alumni, aby odczytać ten list pasterski i powiedzieć coś do młodzieży o życiu w Seminarium.

Ofiara, którą dziś złożycie nie musi być wielka, nawet dobrze jeśli będzie skromna, bo wszyscy musimy się uczyć przeżywania trudności, ale niech będzie szczera, bo ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Popatrzcie dziś na przybyłego do Waszej parafii kleryka, a pomyśl-cie o każdym powołanym – wiele czasu i modlitwy potrzeba, aby wyrósł w nim mąż Boży, człowiek modlitwy, gotowy na wszystko, jak chce tego Chrystus. Módlcie się, Drodzy Diecezjanie, za naszych kleryków, kapłanów i biskupów.

Kończę już ten adwentowy list, życzę darów Bożej łaski na czas rekolekcyjnych zamyśleń, modlitw i spowiedzi a na wieczór wigilijny i Święta Narodzenia Pańskiego, życzę odczuwalnej obecności Boga w drugim człowieku i całym sercem błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz Arcybiskup X Józef Michalik

2017-06-16T22:26:32+00:00 29 listopada 1999|List pasterski|