„Katolickie Radio Przemyśl narzędziem nowej ewangelizacji”

Słowo Pasterskie Metropolity Przemyskiego z dnia 20 maja 2001 roku.

Drodzy Bracia i Siostry,

Szczególna wymowa dnia Pięćdziesiątnicy, gdy Apostołowie napełnieni Duchem Świętym głoszą wszystkim orędzie zbawienia, zachęca, aby na progu Trzeciego Tysiąclecia przypomnieć o potrzebie głoszenia Ewangelii, która jest ukazywaniem dobroci Boga Ojca, zbawczej łaski Syna Bożego i miłości Ducha Świętego. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na Kapłanach powołanych przez Chrystusa do tej misji, ale także na wszystkich wierzących, którzy przez chrzest i bierzmowanie zostali zobowiązani do troski o zbawienie innych ludzi. Obecny rok duszpasterski kładzie nacisk na potrzebę Nowej Ewangelizacji: – głosimy tę samą Ewangelię, ale z nowym zapałem i wszelkimi dostępnymi środkami. Wiele razy dokumenty Kościoła przypominały o współczesnych możliwościach głoszenia Ewangelii – poczynając od soborowego Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli (Inter mirifica z 4. XII. 1963 r.) poprzez encyklikę Pawła VI Evangelii nuntiandi, aż po najnowsze przemówienia Papieża, któremu troska o ewangelizację współczesnego świata bardzo leży na sercu. W wypowiedziach tych dostrzega się akcent położony na przydatność środków społecznego przekazu w głoszeniu orędzia Ewangelii. Środki te – mass media – niezmiernie poszerzają zakres słuchania Słowa Bożego i zanoszą orędzie zbawienia do milionów ludzi. Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umyśl coraz bardziej usprawnia i doskonali. Za ich pośrednictwem głosi orędzie, jakie mu zostało powierzone; w nich znajduje nowe i skuteczne formy świętego oddziaływania, współczesną ambonę; z której może przemawiać do rzesz (Evangelii nuntiandi, 45).

Przypomina o tym także Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym: Obok metod tradycyjnych, jak świadectwo życia, nauka religii, kontakt osobisty, pobożność ludowa, liturgia i inne obrzędy, bardzo ważnym środkiem ewangelizacji i katechezy stały się obecnie środki przekazu. (…) Środki społecznego przekazu mogą i powinny być narzędziami w służbie prowadzonej przez Kościół reewangelizacji i nowej ewangelizacji współczesnego świata (Aetatis novae z 1992 r.).

Jan Paweł II w ubiegłorocznym Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, przypomniał iż: Jest oczywiste, że głosząc

Chrystusa, Kościół musi intensywnie i umiejętnie wykorzystywać własne środki społecznego przekazu: książki, gazety i czasopisma, radio, telewizję i inne. Katoliccy pracownicy środków przekazu winni odważnie i twórczo szukać nowych narzędzi i metod głoszenia (24.01.2000).

Podejmowany wysiłek głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, wymaga nowego zapału i nowych sposobów docierania do szerokiego kręgu słuchaczy. Archidiecezja nasza ma już pewne doświadczenie w tym wykorzystywaniu środków społecznego przekazu na potrzeby Ewangelizacji. Do wielu rodzin każdego tygodnia dochodzi „Niedziela”, której lektura pomoże w pogłębianiu wiary i w rozwoju życia religijnego. Od siedmiu już lat działa w Jarosławiu Radio „Ave Maria”, a od czterech – Katolickie Radio „Fara” w Krośnie, które docierają z Ewangelią do znacznej części naszej Archidiecezji. Widzę jednak potrzebę większego wpisania w rytm naszego życia kościelnego tego środka społecznej komunikacji i dlatego zachęcony przez Rady: kapłańską i duszpasterską, pragnę podjąć próbę utworzenia ogólnodiecezjalnej rozgłośni radiowej, która skoordynuje i wykorzysta istniejące już doświadczenie. Wiąże się to z pewnymi przekształceniami oraz utworzeniem studia radiowego w Przemyślu. Nie jest to proste, ponieważ wymagać będzie od duszpasterzy zrozumienia takiej działalności i współpracy z radiem.

Radio diecezjalne ma być instrumentem pomocniczym w stałej aktywności duszpasterskiej – nie zastąpi ono codziennego wysiłku apostolskiego kapłanów i wiernych świeckich, ale może bardzo ułatwić dotarcie z Ewangelią do szerokiego kręgu odbiorców. Wydaje się, że sytuacja dojrzała już do tego, aby włączyć w działalność radia całą archidiecezję: poszczególne wspólnoty parafialne, instytucje kościelne, ruchy, stowarzyszenia i organizacje katolickie. Trzeba, aby informacja o ich działaniu szła w eter, jako świadectwo życia Kościoła – wbrew potężnej machinie laicyzującej i desakralizującej ludzkie życie.

Utworzenie radia, które obejmowałoby swym zasięgiem całą naszą archidiecezję, wymagać będzie zintegrowania wysiłków, aby to, co nam umożliwia koncesja na program ogólnodiecezjalny – maksymalnie wykorzystać. Z czasem zaistnieje potrzeba utworzenia w kolejnych miastach studiów radiowych, współpracujących z rozgłośnią w Przemyślu, dlatego proszę o większe osobiste zaangażowanie kapłanów i świeckich oraz finansowe wsparcie tej inicjatywy. Już Dekret Soboru Watykańskiego II – wspomniany wcześniej – zwraca uwagę na obowiązek wspierania katolickich mass mediów:

Jest rzeczą wprost niegodną synów Kościoła, by bezczynnie patrzyli jak przepowiadanie słowa zbawienia krępowane jest trudnościami technicznymi i wydatkami – co prawda olbrzymimi – które związane są z tymi środkami. Dlatego też święty Sobór zwraca uwagę, że obowiązkiem ich jest utrzymywanie i wspomaganie katolickiej prasy, czasopism, przedsięwzięć kinematograficznych, stacji nadawczych oraz transmisji radiowych i telewizyjnych, których głównym celem ma być rozpowszechnianie i obrona prawdy oraz troska o chrześcijańskie wychowanie ludzkiej społeczności (Inter mirifica nr 17).

Aby zaradzić potrzebie pokrycia kosztów związanych z opłaceniem koncesji oraz ze zorganizowaniem radia ogólnodiecezjalnego – zarządzam zbiórkę na ten cel na wszystkich Mszach świętych w niedzielę

17 czerwca 2001 roku. Zechciejmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i wspomóżmy ten wysiłek, zarówno modlitwą jak i ofiarą materialną.

W Roku Biblii uczyńmy wszystko, aby jak najlepiej poznać Słowo Boże i głosić w nowy sposób Dobrą Nowinę.

Niech Maryja, Matka Kościoła, wyprosi nam potrzebny zapał i zrozumienie dla tego dzieła.

Wszystkim z serca błogosławię

X Józef Michalik Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-17T10:54:39+00:00 20 maja 2001|List pasterski|