Słowo Ks. Arcybiskupa Metropolity Józefa Michalika do Księży Proboszczów i Uczestników Parafialnych Zespołów Synodalnych

24 lutego 1995 r.

 

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drodzy w Chrystusie Panu,
członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych,

Trwa kolejny rok pracy w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego. W wielu parafiach naszej Archidiecezji prace Synodu postępują bardzo owocnie, co wynika z nadsyłanych sprawozdań. Bardzo cieszy fakt, że zespoły nie ograniczają się tylko do dyskutowania na bolące problemy, ale także podejmują próby czynnego odpowiadania i zaradzania im. Dla przykładu, można podać podejmowane inicjatywy pomocy rodzinom potrzebującym, młodzieży zagrożonej alkoholizmem czy narkomanią, jak też organizowanie bezalkoholowych zabaw, które stają się wzorem kulturalnego przeżywania uroczystości.

Zaawansowane są prace przygotowawcze do Archidiecezjalnego Kon-gresu Rodziny w dniach 3-7 maja bieżącego roku, który przeżywać będziemy pod hasłem: „RODZINO – stawaj się tym czym jesteś”. Temat ten nawiązuje do potrzeby uświadomienia sobie roli rodziny chrześcijańskiej, wyrażonej przez Ojca Świętego w dokumencie „Familaris consortio”. Mamy poznać czym jest rodzina w oparciu o Pismo święte oraz naukę Kościoła, a potem podjąć zadanie wypełnienia tej misji, jaka została postawiona przed katolickimi rodzinami. Obecnie w okresie nasilonej walki ze wszystkim co święte, co należy do naszego dziedzictwa chrześcijańskiego, takie pochylenie się nad sprawami rodziny jest szczególnie konieczne, abyśmy mogli zrealizować składane niegdyś ślubowanie, że pozostaniemy wierni Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii oraz, że wiarę Ojców przeniesiemy w nowe Tysiąclecie (por. Jasnogórskie Śluby Narodu). Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał nam tę potrzebę dobrego przygotowania się do zbliżającego się Jubileuszu Narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa specjalnym listem o nadchodzącym trzecim Tysiącle-ciu (,Tertio millenio adveniente”).

Tegoroczny program duszpasterski stawia przed nami nowe zadanie, Temat: „Kościół jako missio”, skłania nas do uświadomienia sobie, że każdy z nas włączony przez chrzest do społeczności Ludu Bożego należy do Królewskiego Kapłaństwa, które zobowiązuje do dawania świadectwa wierze w codziennym życiu. Obowiązek ewangelizacji spoczywa nie tylko na duchownych, powołanych do kapłaństwa urzędowego, nie tylko na zakonnikach czy zakonnicach, ale także na każdym chrześcijaninie. Zgodnie z tym co wcześniej zostało postanowione, kontynuujemy tematykę rodzinną aż do zapowiedzianego Kongresu Rodziny. Temat „Kościół jako missio” nie może być oddzielony od problematyki rodzinnej, gdyż rodzina, jako Domowy Kościół od samego początku ma obowiązek wypełniać misję ewangelizacyjną. W rozważaniach synodalnych będziemy poznawać te zadania, jakie na nas spoczywają byśmy spełnili Chrystusowe polecenie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15).

Pomocą w pracy synodalnej służyć nam będą artykuły zawarte w „Programie duszpasterskim 1994/95″, w „Tekstach roboczych Synodu”, encyklice „Redemptoris missio”, adhortacji „Christifideles laici” a także w wydawanym od ubiegłego roku przez Sekretariat II Polskiego Synodu Plenarnego biuletynie „Kurier Synodalny”. Znajdują się tam teksty pomocnicze do prowadzenia grup synodalnych, ciekawe artykuły związane z tematem Ewangelizacji oraz bieżące informacje dotyczące prac zespołów synodalnych w różnych parafiach naszej Ojczyzny. Za-chęcam więc do korzystania z tego ogólnokrajowego pisma, stanowią-cego nie tylko pomoc do pracy grup, ale także gwarantującego jednolitą pracę synodalną w całej Polsce.

Ponadto w domach rekolekcyjnych Archidiecezji organizowane są specjalne dni skupienia dla uczestników parafialnych zespołów synodalnych, w których można pogłębiać swoją duchowość, by owocniej spełniać powierzoną nam misję.

Zachęcam do gorliwego wypełniania dzieła głoszenia Ewangelii wszędzie tam, gdzie postawił nas Pan nasz Jezus Chrystus. Tam, gdzie jeszcze nie powstały zespoły synodalne, niechaj wspólna troska o Kościół Chrystusowy przyczyni się do podjęcia tego zadania. Wszystkim Zespołom Synodalnym życzę owocnej pracy. W wielu parafiach istnieją grupy synodalne – ale jeszcze nie ujawniły swej obecności w sekretariacie naszej Komisji archidiecezjalnej, proszę ich zatem o rychłe zgłoszenie i nadsyłanie sprawozdań, które pozwolą komisji centralnej Synodu zbierać postulaty i wnioski z całego kraju.

Księdzu Biskupowi Stefanowi Moskwie, przewodniczącemu Archidiecezjalnej Komisji Synodalnej, Kapłanom, wkładającym tak wiele trudu w pracę Synodu oraz wszystkim, którzy przez osobiste zaangażowanie i modlitwę wspierają to dzieło, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

X Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski

2017-06-16T21:08:31+00:00 24 lutego 1995|Inne|