Varia

Varia 2017-11-21T12:33:41+00:00

„On pukał do drzwi naszych…”

Zastanówmy się, jakie muszą zaistnieć warunki, byśmy mogli skorzystać z darów Bożego Narodzenia, byśmy mogli dobrze przeżyć tegoroczne Boże Narodzenie. Pierwszy z dwóch najważniejszych warunków: nie przegapić tego ważnego momentu, tej tajemnicy, przez którą Bóg tu i teraz ma coś do powiedzenia każdemu z nas. Na to zwracają uwagę ludzie o wrażliwych sercach. Ernest Bryll, poeta i baczny obserwator życia, napisał kiedyś: On pukał do drzwi naszyciu a my zatajeni, Z zaciśniętym oddechem siedzieliśmy w ciszy I każdy z nas udawał - pukania nie słyszy. Tak, człowiek nieraz udaje, że nie słyszy pukania, wołania drugiego człowieka o pomoc udaje, że [...]

Miejsce w sercu dla drugiego człowieka

Znamienna jest reakcja Matki Najświętszej na fakt, że została wybrana, aby przyjąć Pana Jezusa do swego serca, aby stać się Jego Matką, Matką Zbawiciela, Matką Boga-Człowieka. Maryja, musimy to sobie uświadomić, nic wiedziała do końca, jak to będzie, jak to się stanie. Mimo to powiedziała Bogu fiat z całą szczerością, pełna wiary i ufności. Powiedziała: jestem do Twojej dyspozycji - „Oto ja służebnica Pańska”(Łk 1, 38). Maryja stała się Matką Syna Bożego. Przyjęła Go do swego serca i łona. Jednocześnie dowiedziała się, że Jej kuzynka Elżbieta oczekuje dziecka, mimo że jest starszą kobietą. Co to znaczy? Ano że Bóg wkroczył [...]

Duch Święty pozwala nam rozeznać tajemnicę Maryi

Pełna łaski powtarzamy tę frazę. „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna” - mówimy w pacierzu, w różańcu. Naśladując anioła, pozdrawiamy Maryję. Co to jednak znaczy: «pełna łaski»? To znaczy bez grzechu, to przeciwieństwo grzechu. Następstwem tej prawdy jest fakt, że Dawca łaski, Źródło łaski, Ten, który jest łaską samą, oczyścił Maryję z wszelkiej zmazy, mając na względzie Jej Boże macierzyństwo, mając na względzie zasługi Jezusa. Tak, Bóg uczynił Ją „niepokalaną” od pierwszego momentu Jej istnienia. Ona niejako została ochrzczona wodą Ducha Świętego już wcześniej, by Słowu Boga przygotować miejsce, swoje ciało, by stać się Jego Matką. Powyższą myślą wkraczamy niejako na teren [...]

Bóg posyła anioła do człowieka

Bóg nie chce być traktowany jako ktoś oddzielony od świata. Dowodem na to misja Bożego posłańca do Maryi, obrazująca fakt, że oto sam Bóg zwraca się do człowieka. To dowodzi, iż Stwórca jest bezpośrednio zaangażowany w dzieje każdego człowieka, w los całego świata. Przypisywanie Mu braku zainteresowania światem nie jest zgodne z Objawieniem, choć zdarzają się, niestety, teologowie czy kaznodzieje, którzy lubują się w ogłaszaniu „niezwykłości”, mających ilustrować opozycję między Bogiem a światem. Tymczasem widać wyraźnie coś przeciwnego: Bóg - powtórzę - posyła anioła do człowieka. Tenże anioł składa Maryi hołd, składa hołd człowiekowi. Ergo, sam Bóg składa hołd człowiekowi, [...]

Odpusty za zmarłych

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca. Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach: 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą [...]

Nic im po drogich kwiatach

Za parę dni staniemy przy grobach najbliższych. Tych, co do których wierzymy, że ich słuchanie Słowa Bożego, trwanie w nauce Apostołów, wyrażone w przestrzeganiu Dekalogu i wskazań następców Apostołów, a także poczucie wspólnoty z Mistycznym Ciałem Chrystusa – sprawiło, iż są w niebie. Uczmy się od nich mądrości o przemijaniu świata, o jedynie trwałych fundamentach chrześcijańskiej nadziei. Pamiętam, a i wy to dobrze pamiętacie, że dzień śmierci matki czy ojca był dniem całej rodziny. Z powodu biedy zwykle ktoś jeden z rodziny ofiarował datek z prośbą o Mszę św. za spokój ich duszy. Cała rodzina była powiadomiona i gromadziła się [...]

Antyfony adwentowe – 17-23 XII

(...) w pięknej liturgii adwentowej nasze kościoły rozbrzmiewać będą tzw. wielkimi antyfonami. Syntetyzuje się w nich nadzieja mesjańska wyrażana na kartach Pisma Świętego w różnych momentach historii zbawienia. Metaforyczne określenia Mesjasza były swoistą litanią prośby do Boga Ojca, by wreszcie spełniła się Protoewangelia czasu nocy grzechu pierworodnego. To wówczas, kiedy oczy naszych prarodziców zaćmione zostały goryczą przegranej z podstępem szatana, wypowiedział Bóg słowa nadziei o Niewieście, która przez swoje bezwzględne posłuszeństwo woli Boga i uległość Duchowi Świętemu stanie się narzędziem Najwyższego przynoszącym w swym łonie światło, które skruszy mroki grzechu. Przez lata historii Narodu Wybranego powracały te nuty wspomnień wydarzeń z Raju i prorocy ubierając je w słowa natchnione wołali [...]

Mistyka codzienności

Niekiedy spotyka się wśród prostego ludu prawdziwych mistyków... Tu nie chodzi o jakieś nadzwyczajne objawienia, ale o głęboki, osobisty kontakt z Bogiem, odczytywanie woli Bożej we własnym życiu i konsekwentne podążanie za nią, mimo różnych przeciwności. Spotykam na przykład prostą kobietę, która od trzydziestu lat męczy się z mężem alkoholikiem. On ją zdradza i ona modli się nie o to, żeby Pan Bóg zabrał jej ten krzyż, ale żeby dał jej siłę do jego dźwigania. Widać, że strasznie przy tym cierpi. Pytam więc ją, dlaczego go nie zostawi. A ona odpowiada: „A kto mu wtedy pomoże? Poza mną nikt mu [...]

Dekalog – wyraz tęsknoty

Dekalog odzwierciedla coś, co jest wpisane w naturę człowieka. Jesteśmy świadkami dyskusji nad sensownością, aktualnością tego czy innego przykazania Dekalogu. W tym jednostkowym roztrząsaniu poszczególnych punktów Mojżeszowych tablic kryje się niebezpieczeństwo zatracenia tego, co najbardziej istotne, a mianowicie prawdy, że Dekalog jest wyrazem tęsknoty człowieka za Bogiem, ale także szacunku dla każdego człowieka. To roztrząsanie - tak dziś powszechne - sprawia, że człowiek robi się coraz bardziej smutny, coraz częściej ulega załamaniom, a kultury zagłuszające ową ludzką tęsknotę tworzą cywilizacje, którym bliżej do śmierci niż do życia, do nienawiści niż miłości. Nie może w nas umrzeć obraz Synaju, gdzie Bóg [...]

Kultura w społeczeństwie

Kultura leży u podstaw tożsamości każdego z nas jako człowieka tego wieku i nas jako ludzi tej szerokości geograficznej. Wielkie stwierdzenia pozwalają wyprowadzać wnioski praktyczne, pokazują, że jesteśmy partnerami innych narodów europejskich, a jeśli chcemy zachować tożsamość, to powinniśmy czerpać z bogactwa, doświadczeń i dokonań poprzednich pokoleń, a reformy zaczynajmy od siebie. Jak nasi dziadkowie, wychowani na Mickiewiczu, Kościuszce czy Norwidzie, uczmy się od wieszczów kultury języka i uczuć, zdrowego patriotyzmu i mądrości serca, poczucia humoru i dystansu do siebie samych. Dzisiejszy czas zawirowań domaga się trwałych fundamentów. Niepoślednią rolę odgrywa tu inspiracja chrześcijańskiej wiary i wrażliwość etyczna, kształtowana przez [...]