„Z Maryją ku pogłębionej wierze” – program duszpasterski

Program duszpasterski dla Archidiecezji Przemyskiej na rok 2001/2002.

 

Temat Roku w Archidiecezji: Z Maryją ku pogłębionej wierze

Hasło to będzie naszym sposobem realizacji zadań ogólnopolskiego roku, którego temat brzmi: POZNAĆ JEZUSA.

1. Podsumowanie ubiegłego roku

Ostatnio koncentrowaliśmy wysiłek na ożywieniu naszej wiary poprzez lekturę Pisma św. w rodzinach. W większości parafii miała miejsce INTRONIZACJA BIBLII poprzedzona rekolekcjami. Kolejne parafie przygotowują się do zrealizowania tejże inicjatywy. Program ten znalazł szczere zrozumienie u wielu wrażliwych duszpasterzy (także spoza naszej archidiecezji były szerokie zamówienia naszych opracowań tzw. zielonych książeczek).

Czy można odejść od Słowa Objawionego w pogłębianiu wiary? Czy można poznać Pana Jezusa, pomijając pedagogię Ducha Świętego ujawnioną w księgach natchnionych? Świadectwa ewangelistów i apostołów są przecież niezwykle żywe, autentyczne i krzepiące nadzieję naszego zbawienia.

Skuteczność „nowego” przyjęcia Słowa Bożego zależy od wielu elementów, są to:

· gorliwość i konsekwencja duszpasterska proboszcza, księży wikariuszy, katechetów świeckich

· atmosfera religijna w parafii

· umiejętność rekolekcjonistów

· wrażliwość grup i stowarzyszeń katolickich i inne

Wiem, że najpełniej realizuje się program duszpasterski tam, gdzie znajdzie on zrozumienie i współbrzmienie wszystkich powyższych elementów

Niektóre wspólnoty modlitewne np. Akcja Katolicka, czy ministranckie grupy parafialne ułożyły nawet własny program, uwzględniający żywszy kontakt z Pismem św. w ciągu bieżącego roku.

Przez najbliższy rok starajmy się kontynuować lekturę Pisma św. – lectio continua, razem z ludźmi promować nabożeństwa biblijne (zauważyli księża, że mogą być one bardzo żywe i interesujące jak tego przykład mieliśmy niejednokrotnie podczas konferencji rejonowych i innych spotkań) i zachęcać rodziny do wspólnej lektury Pisma św.. Będzie to prosta i skuteczna metoda katechezy dorosłych oswajająca ze Słowem natchnionym przez Boga, zachęcająca do samodzielnego myślenia i szukania rozwiązań jawiących się problemów.

Nie można zapomnieć, że tam gdzie nie było lub nie ma stałego odniesienia do Biblii, gdzie nie ma stałej lektury Pisma św. jałowieje myśl teologiczna, spłyca się kaznodziejstwo, rodzą się formy pobożności uczuciowej, zatraca się zmysł wspólnoty wiary!

Samo rozważanie problemów, nawet aktualnych i ciekawych, bądź też ich ocena w świetle słuszności rozumowania ludzkiego bez odniesienia do Słowa Bożego byłoby różne niż chce nasza misja ewangeliczna. My mamy na pierwszym miejscu głosić Jezusa, domagać się przyjęcia Go jako Zbawiciela, a to bez kontaktu ze Słowem Objawionym jest to niemożliwe. Jedynie Słowo słuchane, przyjmowane i zachowane formuje proroków zdolnych nawracać ludzi.

2. Poznać Jezusa

Jan Paweł II w ostatnich latach przestawił swą jurysdykcję (władzę posługi następcy Piotra) na promocję duszpasterstwa ogólnokościelne-go. Każda diecezja i parafia ma pewien obowiązek uwzględnienia zaleceń Papieża, aby cały Kościół mógł wspólnie budzić swą wrażliwość wobec pewnych zadań i uwzględniał doświadczenia i potrzeby innych.

W liście apostolskim Novo millennio inneunte Papież aż 34 razy mówi o potrzebie wypracowania i realizowania „programu” duszpasterskiego. Owoce bowiem Jubileuszu powinny być pogłębione.

Wśród najważniejszych wskazań znajdujemy zalecenia:

– trzeba, aby wychowanie do modlitwy stało się w pewien sposób kluczowym elementem wszelkich programów duszpasterskich (NMI 34,43)

– krzewić duchowość komunii, bo niemożliwe jest wychowanie i uformowanie chrześcijanina bez nadprzyrodzonej wrażliwości na drugiego człowieka i obecność Ducha Świętego miedzy ochrzczonymi. Rola parafii – wspólnoty uczącej i zaprawiającej do wzajemnych relacji (pomocy, podejmowania zadań etc.) jest tu szczególna.

– nie ma „magicznej formuły”, która pozwoliłaby rozwiązać wszystkie problemy naszej epoki. Program już istnieje: zawarty jest w ewangelii i żywej Tradycji, skoncentrowany jest wokół samego Chrystusa, którego mamy POZNAĆ, KOCHAĆ, NAŚLADOWAĆ (NMI, 29)

Poznawać Jezusa Ewangelii poprzez lekturę Nowego Testamentu. Pamiętać też, że Jezus żyje w Kościele, tu naucza, karmi łaską odkupienia w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Zauważmy jak wielki atak światowego liberalizmu skierowany jest na Eucharystię niedzielną i sakralność dnia świętego! Zobowiązuje to nas do otwarcia oczu wiary i tym gorliwszego wysiłku w budzeniu sumień. Kolejne ataki idą dziś na rodzinę i poczęte życie i dlatego mamy światowy trend do legalizacji małżeństw jednopłciowych oraz promocję nieczystości i hedonizmu we wszystkich wymiarach.

Poznać Jezusa w bliźnim, to kolejna perspektywa poznawcza, szczególnie w cierpiącym, ubogim, głodnym, uwięzionym z którym utożsamia się Chrystus. Bez tej „znajomości” nie ma pełnego poznania religii chrześcijańskiej i nie można zasmakować pełni znajomości Jezusa.

Papież prowadzi nasze myślenie do granic maksymalizmu chrześcijańskiego i zachęca do odwagi wypłynięcia na głębię – Duc in altum, czyli odwagi sięgnięcia po świętość. To właśnie hasło: duc in altum jest mottem całego dokumentu papieskiego.

Pamiętajmy, że skuteczność naszej posługi nie zależy tylko od nas. Beze mnie nic uczynić nie możecie (J 15, 5) uczył Pan Jezus, ale źle by było gdybyśmy wszystko zrzucali na Niego. Mam zresztą wrażenie, że zbyt często odmawiamy Panu Jezusowi naszych kolan, dłoni i pleców.

3. Z Maryją ku pogłębionej wierze

24.VIII.2002 r. rozpoczyna się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Przemyskiej. Obraz przyjmujemy z Diecezji Rzeszowskiej. Warto zrobić wszystko, aby peregrynacja nie była tylko formalnością, którą odbywa każda parafia wg. wskazanego rytuału. Aby przeżyć to nawiedzenie jako przejście Matki Pana w Znaku Jasnogórskim, trzeba odświeżyć w sobie przeżycie wiary i pogłębić znajomość teologii maryjnej. Z tej racji odbędą się mariologiczne sympozja w Seminarium Duchownym i konferencje dekanalne oraz rejonowe poświęcone wspomnianej tematyce. Pogłębienie wiedzy teologicznej na temat Matki Pana konsekwentnie będzie prowadzić do pogłębienia wiary.

Jestem przekonany, że pobożność Maryjna jest najbardziej chrześcijańska, bo do Jezusa skutecznie prowadzi, mówi o Ojcu i Ducha Świętego ujawnia, ale wiele jeszcze wysiłków będzie trzeba ponieść i książek naczytać zanim stanie się pełna, prawdziwa, owocna. A stanie się nią wtedy, gdy przez naśladowanie będzie rodzić te same owoce, które rodziła zjednoczona w pełni z wolą Ojca, Maryja. Jej wstawiennictwo może nam w tym pomóc.

Przygotowanie dalsze

– rodzi się z przekonania, że nie o kolejną akcję chodzi, ale o wysiłek pogłębienia i zrozumienia tej inicjatywy duszpastersko ubogaconej przeżyciem spotkania z tym, który jest mi bliski, z moim obrazem mariologii i maryjności. Będzie to okazja do swoistego rachunku sumienia i pragnienie konsolidacji katolickiego narodu wokół symbolu religijnego jakim jest przejście Arki Przymierza, która kryła w sobie obecność Boga Prawdziwego. Maryja jest także „arką”, która przynosi – jak wtedy do Betlejem – Jezusa w nasz świat. Ona jedyna wskazuje na prawdziwego Zbawiciela, Syna Bożego.

Jest nam bliska – i Jezus jest nam bliski – bo jedno jest człowieczeństwo w Niej, w Nim i w nas, człowieczeństwo niepokalane grzechem w Niej i w Nim, odkupione przez Jezusa w nas i nasycone Duchem Świętym poprzez chrzest i sakrament bierzmowania, karmione Ciałem Pana i składane w ofierze, w codziennej Eucharystii.

W grudniu rozpoczniemy nowennę miesięcy przed peregrynacją, aby przygotować siebie i ludzi do tegoż wydarzenia duszpasterskiego. Tematy, pomoce i sugestie dostarczy Wydział Duszpasterski, ale księża będą mogli rozwinąć własne inicjatywy i zrealizować w ubogacony jeszcze sposób zaproponowany temat (na grudzień 2001 przewidziany jest temat „Nie lękajcie się świętości”. Odpowiedzialność za jego realizację podejmie Oaza i RAM).

Ważnym elementem dalszego przygotowania będzie zbiórka darów duchowych wśród dorosłej młodzieży i dzieci. Stać się one powinny ważnym (centralnym!) elementem spotkania grup, wspólnot czy stanów w dniu przybycia obrazu z Najświętszą Maryją Panną i Jej Synem – Jezusem. Bez czynów z wiary nie poznamy Jezusa prawdziwego, Jezusa Prawodawcy i Nauczyciela, Jezusa zachęcającego do dźwigania krzyża.

Można też skorzystać z okazji ożywienia parafialnego i zrealizować w tym czasie jakąś inicjatywę duszpasterską (założyć Akcję Katolicką tam gdzie jeszcze jej nie ma, KSM lub kolejną Żywą Różę) lub wykonać prace porządkowe czy gospodarcze potrzebne w parafii. O tych dokonaniach duszpasterskich, katechetycznych, formacyjnych lub gospodarczych powinni księża powiedzieć w dniu przybycia Obrazu.

Wyrazem przygotowania samych księży będzie nasza pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 15.VII.2002 r. czyli na zakończenie pielgrzymki w naszej Archidiecezji.

Przygotowanie bliższe

– dokonane tuż przed przybyciem Obrazu obejmie rekolekcje lub triduum maryjne w każdym kościele, gdzie przybędzie Obraz. Chcemy aby rekolekcjonistami byli nasi księża z diecezji. Zasadniczo przewidziany jest jeden dzień na parafię, nawet mającą więcej miejsc kultu. Tylko w kilku parafiach bieszczadzkich, mających więcej niż trzy kościoły filialne odległe od kościoła parafialnego, przewiduje się przedłużenie pobytu obrazu o jeden dzień. Można natomiast przewidzieć wcześniejszy wyjazd z parafii lub późniejszy przyjazd dla nawiedzenia kościoła filialnego, ale po uzgodnieniu z ojcem paulinem towarzyszącym obrazowi. Sprawy praktyczne związane z samą peregrynacją należy ustalić z księdzem dziekanem.

Przewidujemy obecność biskupa na powitanie obrazu w każdej parafii, co spowoduje zawieszenie wizytacji pasterskich przez cały okres peregrynacji czyli od jesieni 2002 r. Bierzmowanie młodzieży będziemy natomiast praktykować wg. dotychczasowych zwyczajów (ale możliwe też ono będzie podczas peregrynacji, zwłaszcza w parafiach małych, o niewielkiej liczbie kandydatów).

Szczegółowy harmonogram trasy peregrynacyjnej otrzymają księża od Wydziału Duszpasterskiego w późniejszym terminie.

Utrwalenie owoców po peregrynacji

Peregrynacja trwać będzie w Archidiecezji około dwa lata, co każe nam przewidywać możliwość i konieczność owocnego wykorzystania czasu rozpoczynając od dnia Nawiedzenia.

Ksiądz proboszcz powinien omówić ze swymi współpracownikami cały program peregrynacyjny, zarówno zadania do wykonania przed peregrynacja jak i tuż po jej zakończeniu.

– Należy przygotować akt zawierzenia rodziny przez jej głowię (ojca lub matkę), który powinien się odbyć w każdej rodzinie nazajutrz po odjeździe Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej z parafii.

– Peregrynacja prywatna („mniejsza”) kopii Obrazu Jasnogórskiego (lub obrazu – figury, słynącej łaskami, czczonej we własnym kościele), którą należy rozpocząć, poczynając od plebani, zaraz po odjeździe Obrazu Nawiedzenia. Peregrynacja ta powinna stworzyć okazję do sąsiedzkich odwiedzin, krótkiej, wspólnej modlitwy sąsiedzkiej, w wieczór nawiedzenia i dłuższej modlitwy rodzinnej, różańcowej oraz lektury Pisma św. w rodzinie przyjmującej obraz.

Ksiądz proboszcz powinien uprzednio przygotować godny, (najlepiej malowany na desce) obraz Matki Bożej Częstochowskiej (znacznie mniejszych jednak rozmiarów niż oryginał, aby można go było umieścić nawet w skromnych mieszkaniach). Z obrazem powinien wędrować podręcznik nawiedzenia (może być ten z dnia peregrynacji) dla ułatwienia czasu modlitewnego. Do tej peregrynacji można wykorzystać obraz MB Częstochowskiej czczony w kościele, o ile jest odpowiedni (ważną sprawą jest, aby był poważny przedmiot kultu religijnego a nie oleodruk o znikających kolorach).

Konieczną jest także rzeczą przygotowanie odpowiednich uchwytów (i podstawy) do przenoszenia tegoż obrazu.

Należy omówić rolę tej „peregrynacji parafialnej” jako okazji do pogłębienia życia modlitewnego i przełamywania anonimowości religijnej w relacjach sąsiedzkich. Przyjęcie bowiem tego obrazu z natury rzeczy stanie się wyznaniem wiary, którą jednak praktykujemy w szczególny sposób we własnej rodzinie.

4. Kolejne zadania najbliższego roku duszpasterskiego

· obecność Kościoła i moja jako człowieka wierzącego w świecie powinna stanowić temat powracających często refleksji w przepowie-daniu.

· niedzielna Msza św., jej wartość i obowiązek w życiu chrześcijanina, nawet podczas wyjazdów świątecznych, bądź w miejscu emigracji zarobkowej.

· świętowanie niedzieli i dni świątecznych

· etyka pracy i uczciwość pracodawców

· czystość według stanów.

· wrażliwość na biedne, zaniedbane dzieci umotywowana nie tyle litością, co wiarą, że w biednym żyje Chrystus. On się z nim wprost utożsamia: Bo byłem głodny, a daliście mi jeść (Mt 25,35n).

Społeczna nauka Kościoła

Proszę zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy i pomoce jakie z niemałym wysiłkiem diecezja nasza dostarcza księżom i wiernym w celu pogłębienia wiedzy i inspiracji działań w odniesieniu do społecznej nauki Kościoła.

Temat ten stoi w centrum formacji prowadzonej przez Ludowy Uniwersytet Katolicki i Akcję Katolicką.

Pragniemy bowiem obudzić lub pogłębić społeczną odpowiedzialność naszych środowisk tak często zapomnianych i pomijanych przy tworzeniu nowych miejsc pracy lub szukaniu rynku zbytu dla produkcji rolnej.

Konieczne jest większe i głębsze zainteresowanie księży inicjatywą LUK, Akcji Katolickiej i KSM-u.

W większych ośrodkach należałoby intensywniej wychodzić do bezrobotnych (zwłaszcza młodych), tworząc „sale dla bezrobotnych” czy „spotkania” w poszukiwaniu zarobkowych zajęć lub innych inicjatyw dla skupienia ludzi, znajdujących się w trudnych warunkach, aby budzić w nich inicjatywę i pomagać w przełamaniu beznadziejności, spychającej człowieka w nietrzeźwość lub do świata przestępczego.

*    *    *

Zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich parafiach możliwe będzie zrealizowanie wszystkich wyżej zaproponowanych inicjatyw, ale niepodjęcie żadnej z nich byłoby zmarnowaniem czasu pracy duszpasterskiej. Dlatego proszę każdego z księży oraz członków Akcji Katolickiej o poważne i odpowiedzialne ustosunkowanie się przynajmniej do niektórych z powyżej przedstawionych propozycji programu duszpasterskiego na rok 2001/2002.

Matce Najświętszej polecam Księży, Diecezjan i łączę błogosławieństwo.

Wasz arcybiskup X Józef Michalik

2017-06-17T11:07:04+00:00 01 października 2001|Inne|