Zaproszenie na III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny

Zaproszenie na III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny. Słowo pasterskie Metropolity Przemyskiego z 15 sierpnia 2005 r.

Bracia i Siostry w Chrystusie,

Ojciec Święty, nieodżałowanej pamięci Sługa Boży Jan Paweł II, zostawił nam wielki duszpasterski testament w postaci przeżywanego od kilku miesięcy ROKU EUCHARYSTII. Pragnieniem Papieża było, aby Rok Eucharystii stał się czasem szczególnej obecności przed Chrystusem, który we Mszy św. składa się Bogu w Ofierze za nas, karmi nas swym ciałem w Komunii świętej, a w chorobie krzepi Wiatykiem na ostatnią drogę do wieczności. Pamiętajmy, że w Kościele wszystko, co ważne i godne uwagi dzieje się z woli Jezusa i z wdzięcznością przyjmujmy fakt, że Chrystus pozostaje obecny w swym zbawczym Ciele w tabernakulum każdego kościoła po to, abyśmy przychodzili Go adorować, wzmacniać wiarę i wraz w Nim uwielbiać Trójcą Przenajświętszą (por. List pasterski na Adwent 2004).

Podobnie zachęca nas św. Paweł w dzisiejszym II czytaniu: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,1-2). Realizacja tego zalecenia będzie możliwa, jeśli często i godnie karmić się będziemy Eucharystią.

Podejmowane zobowiązania w ROKU EUCHARYSTII

Już od początku tego Roku w listach pasterskich – adwentowym i na Wielki Post oraz przy różnych okazjach duszpasterskich, zachęcałem do podejmowania różnorakich czynów wynikających z wiary w obecność Chrystusa Eucharystycznego.

W programowym liście na Adwent proponowałem konkretne zadania, jak: odwaga w wyznawaniu wiary, otwarte serce dla biednych, zwłaszcza dzieci i ludzi samotnych pozbawionych rodzinnego ciepła, częstą adorację Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza w dni wyznaczone w każdej parafii oraz większe zaangażowanie w radosne przeżywanie niedzieli jako dnia Pańskiego, poświęconego modlitwie a wolnego od ciężkich prac zarobkowych i od handlu. Dziś warto zapytać siebie, jak realizowaliśmy te zadania?

W marcowym Spotkaniu Młodych w Leżajsku oraz w Ewangelizacji Bieszczadów, nasi młodzi diecezjanie dali świadectwo swojego przywią-zania do Chrystusa obecnego pod postaciami chleba i wina. Z tym samym hasłem co Światowy Dzień Młodych w Kolonii – Przybyliśmy od-dać Mu pokłon, młodzież entuzjastycznie manifestowała swoją wiarę, a przez katechezę w „grupach dzielenia” zgłębiała wiedzę o sakramencie Eucharystii.

4 czerwca mieli swój dzień adoracji, najgorliwsi z kapłanów naszej Archidiecezji zgromadzeni w jarosławskim Domu Rekolekcyjnym, a tydzień później – dzieci pierwszokomunijne, które zgromadziły się na wspólną modlitwę w wyznaczonych miejscach arcbiprezbiteratów. Także i inne wspólnoty podejmowały w swych programach tematykę Eucharystyczną. Wszyscy pogłębiamy naszą wiarę i pobożność poprzez częstsze, niż zazwyczaj adoracje Najświętszego Sakramentu..

Pan Jezus został z nami… w naszych rodzinach, w naszych parafialnych wspólnotach, w naszej Ojczyźnie. Uświadamialiśmy to sobie zwłaszcza w czerwcu podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. Otrzymaliśmy wtedy nowe wzory do naśladowania w osobach błogosławionych kapłanów: Władysława Findysza, Bronisława Markiewicza i Ignacego Kłopotowskiego.
Rok Eucharystii stał się okresem szczególnej modlitwy, wyrosłej z wiary i ożywiającej miłość do Jezusa obecnego wśród nas pod postaciami Eucharystycznymi. Jednym z celów tego Roku miało być lepsze zrozumienie wartości Mszy świętej i pełniejsze w niej uczestniczenie. Systematyczny udział w Eucharystii prowadzi nas do życia Nią na co dzień, do wrażliwości sumienia i umiejętności przebaczania oraz uwraż-liwienia na potrzeby bliźnich, związane z ich codziennym życiem.

Ufam, że częstsza w tym roku adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie rodzi w nas żywszą i gorętszą wiarę, budzi miłość i zachęca do częstego przystępowania do Komunii świętej.

Dziękuję za wszystkie wysiłki skuteczniejszego pomagania potrzebującym, podejmowane indywidualnie i kolegialnie: w parafialnych zespołach charytatywnych, Szkolnych Kołach CARITAS oraz w ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Dziękuję za działalność „domy dla dziecka” za inicjatywę Fundacji „Wzrastanie”, za akcję Samorządów miejskich i gminnych pod nazwą „Wy dajcie im jeść” oraz wysiłek prowadzenia w niektórych parafiach kuchni dla ubogich, świetlic terapeutycznych i innych dzieł pomocy. Dziękuję szczególnie wolontariuszom za pomoc wakacyjną i za stałą gotowość poświęcenia bezinteresownie swojego czasu w służbie bliźniemu.

Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego, na nowo kładę przed Wami zachętę do gorliwego włączania się w służbę drugiemu człowiekowi, która wypływa z właściwego rozumienia Eucharystii.

III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny

Wkrótce, w dniach 9 i 10 września 2005 roku w Przemyślu przeży-wać będziemy centralne wydarzenie ROKU EUCHARYSTII, zapowiedziany wcześniej III ARCHIDIECEZJALNY KONGRES EUCHARY-STYCZNY.

Kongresy Eucharystyczne są szczególnymi objawami kultu eucharystycznego. Gromadzą określone wspólnoty, by mogły razem doskonalej zgłębiać tajemnicę Eucharystii oraz uczcić ją publicznie W duchu miłości i jedności (por. Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą, nr 85). Również przemyskie spotkanie Kongresowe będzie dopełnieniem, pogłębieniem i podsumowaniem wielomiesięcznej pracy w grupach parafialnych i wspólnym oddawaniem czci Chrystusowi Panu. Zapraszam zatem Was, Drodzy Księża i Diecezjanie do włączenia się w to ogólnodiecezjalne uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego.

W piątek, 9 września o godz. 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej, Mszą świętą, rozpocznie się całonocne czuwanie wiernych Przemyśla i przybyłych pielgrzymów przed wystawionym w monstrancji Jezusem Eucharystycznym.

Pół godziny wcześniej odezwą się w całej Archidiecezji dzwony, obwieszczające rozpoczęcie naszego Kongresu. Gdzie to tylko możliwe, zgromadźmy się w parafialnych świątyniach, aby przez udział we Mszy świętej włączyć się solidarnie we wspólne wielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Główna uroczystość Kongresowa odbędzie się w sobotę, 10 września br. na przemyskim Rynku. Tam odbędzie się uroczysta Msza święta, a po niej adoracja i procesja Najświętszym Sakramentem ulicami miasta do Archikatedry. Początek zgromadzenia o godz. 10.00. Przez modlitwę i wysłuchanie rozważań o Eucharystii, przygotowywać się będziemy do jeszcze godniejszego przeżywania w Niej udziału.

Zapraszam wszystkich diecezjan do osobistego udziału w Kongresie, a zwłaszcza delegacje z każdej parafii, które niech przybędą w zorganizowanych grupach dekanalnych. Delegacje należy zaopatrzyć w emblemat eucharystyczny z wypisaną nazwą parafii i dekanatu. Podkreślimy w ten sposób ogólnodiecezjalny charakter przeżywanego wydarzenia wiary.
W darach ofiarnych podczas Mszy świętej Kongresowej przyniesiemy duchowy owoc

Rok Eucharystii: spisane na kartkach lub oprawione w skoroszyt z napisem parafii, podjęte nasze zobowiązania. Złożą się one na ogólnodiecezjalną Księgę Darów, która pozostanie widomym świadkiem osiągniętych owoców Roku Eucharystii.

W oczekiwaniu na wspólne wielbienie Chrystusa Eucharystycznego, z serca błogosławię

X Józef Michal
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

2017-06-18T20:11:30+00:00 15 sierpnia 2005|Inne|